תיכון אהל שם | אזרחות

רכז מקצוע: עובד גיל

מדינת ישראל היא מדינה יהודית-דמוקרטית

בתוקף זכותו ההיסטורית של העם היהודי, ובהתאם להחלטות האו"ם. מדינת ישראל היא מדינה יהודית. על פי עקרונות היסוד המכוננים שלה, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית.

אין סתירה בין היותה של מדינת ישראל יהודית לבין היותה דמוקרטית. קיומה של מדינה יהודית אינו מנוגד לערכי הדמוקרטיה ואין בו כדי לפגוע בעקרון החירות ובעקרון השוויון האזרחי. על מנת להבטיח את המשך קיומה של ישראל יהודית-דמוקרטית יש להמשיך ולקיים בה רוב יהודי ניכר. רוב זה יישמר אך ורק באמצעים מוסריים.

על מדינת ישראל להביא לידי ביטוי את תחושת הקרבה בין בני העם היהודי לבין בני כל קבוצה לאומית ודתית  אחרת אשר רואים את עצמם בשותפים מלאים בבניית המדינה ובהגנה עליה.

מדינת ישראל מכבדת את זכויות המיעוט הערבי למדינת ישראל חובה לנהוג בכל אזרחיה באורח שוויוני וללא משוא פנים.

באותם תחומים בהם סובלים אזרחים ישראלים שאינם יהודים מקיפוח ומהזנחה. יש לפעול באופן נחרץ ומיידי להנשים את עקרון השוויון האזרחי הלכה למעשה.

ישראל תקיים את זכותו של המיעוט הערבי לשמור על זהותו הלשונית, התרבותית והלאומית.

ההיסטוריה היהודית והמסורת היהודית לימדו אותנו את משמעויותיה החמורות של אפליה כלפי מיעוטים. ישראל אינה יכולה להתעלם מלקח זה. אופייה היהודי של מדינת ישראל לא ישמש עילה לאפליה בין אזרח לאזרח.

 

מדינת ישראל ודת ישראל

בישראל יהודים חילונים, מסורתיים ודתיים.

תהליך ההתרחקות והניכור בין קבוצות אלה מסוכן והרסני. אנו, חילוניים, מסורתיים ודתיים, מכירים אלה בתרומתם של אלה לקיומו הפיזי והרוחני של העם היהודי.

אנו מאמינים שלמסורת היהודית יש מקום חשוב בפרהסיה ובהיבטים הציבוריים של חיי המדינה. אולם אל למדינה לכפות נורמות דתיות בחיי הפרט. את הויכוח בענייני דת ומדינה יש לנהל בדרך של הידברות, ללא הכפשה והסתה, בכלים חוקיים ודמוקרטיים ותוך חוקרת הזולת.

בני עם אחד אנחנו,עברנו וגורלנו משותפים. למרות חילוקי הדעות והבדלי ההשקפות בינינו, כולנו מחויבים להמשיך החיים היהודיים, חהמשך קיומו של העם היהודי ולהבטחת עתידה של מדינת ישראל.