תיכון אהל שם | אודות מועצת התלמידים

מועצת התלמידים בבית הספר היא מנהיגות נוער נבחרת וייצוגית.  
פעילות מועצת התלמידים מזמנת התנסות באזרחות פעילה ומקדמת
את הערכים הדמוקרטיים בבית הספר ובקהילה. מעורבותה של
המועצה בחיי בית הספר מסייעת בטיפוח אקלים מיטבי ומחזקת את
זיקת התלמידים להוויה הבית ספרית והקהילתית ואת השתייכותם
למסגרות אלו. פעילותה של מועצת התלמידים בבית הספר מבוססת
על ערכים ועל עקרונות שונים, כגון כבוד האדם וחירותו, הזכות לשוויון
ולהבעת דעה, שמירת החוק, והעם למען העם. המועצה אמורה לייצג
את כלל התלמידים בבית הספר – ובכלל זה קבוצות ייחודיות, כמו
עולים, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועוד  ולפעול בתיאום עם
בוחריה ובהתאם לחוקי המוסד החינוכי שהיא פועלת בו.