תיכון אהל שם | הערכת תלמידים והצטיינות חברתית | מעורבות חברתית

הערכת תלמידים והצטיינות חברתית

"אדם עושה את שליחותו. אין אדם יוצא ידי שליחותו במחשבות נאות בלבד כי אם במעשים
נאים. לא בכוונות טובות כי אם במעשים טובים. ולא פעם ביובל אלא פעם אחר פעם, כל ימי
היותו אדם עושה את שליחותו כאשר היא נעשית עלילת חייו."
(אסא כשר)

 

 

הערכת התלמיד תיעשה באמצע השנה ובסיומה, ותירשם בתעודה על בסיס הנתונים שיתקבלו:

א. ממקום ההתנסות - אישור על היקף הנוכחות וחוות דעת על איכות הביצוע.

הערכת איש הקשר

 

ב. מהתלמיד - שאלון הערכה עצמית על השתתפותו במיזם וסיכום רפלקטיבי על אודות ההתנסות

    (בהיקף של כ-2 עמודים). 

הערכה עצמית של התלמיד בפרויקט

 

ג. מהמחנך - הערכה המבוססת על הערכת הסיכום הרפלקטיבי של התלמיד וחוות דעת של החונך.
תנאי הסף: הגשת עבודת סיכום רפלקטיבית למחנך, בהיקף של 2 עמודים לפחות. מי שמיועד
להצטיינות יתרה, על עבודתו להיות בהיקף של 5 עמודים לפחות (העבודה יכולה להיות מוגשת בכל
מדיה אפשרית). הערכת סיכום ההתנסות והערכת תפקוד התלמיד בהתנסות האישית והקבוצתית
תבוצע על ידי המחנך. הערכת התלמיד תתבסס על השיח הרפלקטיבי המתקיים כל השנה, על
הסיכום הרפלקטיבי של התלמידים ועל היבטים נוספים המופיעים במחוון של איש הקשר ובמחוון 
של הערכת התלמיד.

 

 הערכת המחנך – סיכום ההתנסות

 

הציון יינתן עפ"י המדרג הבא:

לא סיים

סיים

סיים בהצלחה

סיים בהצטיינות (לבוגרי י"א–י"ב)

 

בכל שנה יש לסיים בציון חיובי (השלמת כלל המטלות לאותה שנה).

סיום י"ב עם ציון חיובי הוא תנאי לתעודת בגרות. אי השלמת תכנית זו מהווה חוסם בגרות.

הצטיינות חברתית בתכנית למעורבות חברתית:

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות אם יעמדו בכל הדרישות הבאות:

  1. ציון סופי מצויין מכל המעריכים בכיתות י'-י"ב.
  2. השלימו מעל 180 שעות התנסות אישית.
  3. הגישו בכיתה י"ב עבודה רפלקטיבית על התהליך.

 עבודה רפלקטיבית למצטייני י"ב

 

תעודת בגרות מצטיינת

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות הבאות:

  1. הצטיינו בתכנית ל"התפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית".
  2. למדו ונבחנו באנגלית ברמה של חמש יחידות לימוד.
  3. למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של ארבע יחידות לימוד לפחות.
  4. ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.