!תורבק תיב - הלוגה

"תרוויעה" רופיסב תוילמסה לע
גרבנייטש בקעיל
יגלש יטומ :תאמ

לע ץחל, word ץבוקכ ץבוקה תא סיפדהל תנמ לע
("םשב הרימש" לע זאו ,רבכעה לש ינמיה רותפכה ץוחלל שי)


רופיסה גוס :'א
רופיסב םילרעה ביטומ :'ב
היתויועמשמו הטנאופה :'ג
ןונגע לשו גרבנייטש לש םירחא םירופיסב ןויע :'ד
תילמסה תונשרפה םוכיס :'ה


רופיסה גוס :'א
רופיסכ "תרוויעה" רופיס ספתנ רופיסל תונושה תורוקיבה בורב
לש ופוסבו ,הבורקה הביבסב תדשוחה ,תרוויעה הנח לע ימעפ דח
הריתסהש ,הארונה תמאה תא הלגמ ןכא איה תמאה יוליגל עסמ
.הינפמ הביבסה
,םיבר םיטרפ רוזש רופיסה םלוא .רופיסה לש ורקיע אופיא והז
תשרופמה הירוגלאה ןיב ענ אוהו ,תילמס הרוצב שרפתהל םילוכיה
תורשפאב ןיחבהש ,ןושארה היה בונימינב לארשי) ינלמס רופיס ןיבל
.(רופיסה לש תילמס-תירוגילאה
עמתשהל לוכי המ הארנו ,וללה םיברה םיטרפה תא ןלהל רוקסנ
.םהמ


רופיסב םילרעה ביטומ :'ב
םא לש דחוימ העובש חסונב םילקתנ ונא ,רופיסה תליחתב רבכ
,םירופיס טוקלי ,גרבנייטש בקעי) "המחנב הארא הככ" :תרוויעה
.(תרחא ןייוצי םא אלא ,ילש ןה תושגדהה לכ .76 'מע ,1966 ,וידחי
ותימאל םלוא ,םעב לבוקמה ,יטרפ-ישיא העובש חסונ הז היה ילוא
:אוה הניינע וז העובש תרוצ .תימואל העובש חסונ רקיעב והז רבד לש
ןושרג לש םירבסהב ,128 'מע ,םש) לארשי תמחנב תוארל הכזא הכ
.(רופיסל דקש
?רופיסה תחיתפב רבכ תימואל העובש תחסונ הפ השוע המ ,ןכבו
,םיבר םיטרפב וזה תימואלה השגדהה תא קזחיו ףיסוי רופיסה
.ילמסה רושימל רופיסה תא רורגי ךכו
.(76 'מע ,םש) בושיה הצקב םילרע ןיב בשוי תרוויעל דעוימה ןתחה
"םילרע" יוניכה ,ללכב .רופיסב ביטומ-טיילל ךופהי "םילרע" חנומה
,םילדבהה דחא .םייוגל םידוהי ןיב ףירח דוגינ ןייצמ ("םייוג" אלו)
-אלה יוגה .הלימה תירב אוה םייוגל םידוהיה ןיב ,ירקיעה אל םא
םיארקנה ,םיתשילפב לואש םחלנ ך"נתב רבכ .לרע :ארקנ לומינ
םישנא יגוס ינש שי" :וירישמ דחאב בתכ .ג.צ.א ררושמה .םילרע
יוניכב רפוסה רחב הרקמב קר םאה ,ןכבו ."םילרעו םידוהי :םלועב
תא ביחריו ףיסוי רופיסה ?"םייוג" יתרגשה יוניכב אלו "םילרע"
.אקווד הזה יוניכב שומישה
םידוהיה תואובממ תרוויעה לש העסמ ראותמ רופיסה לש 'ב קרפב
.(תואטמיס - ושוריפ ,"תואובמ" .78 'מע ,םש) םילרעה תונוכש לא
םיעסונ םה יכ" :הניבה איהו םיבלכ לש תוחיבנ תעמוש תרוויעה
שומישה .(םש ,םש) ".םילרעה לש םיכוראה תובוחרה ךרד וישכע
הרוביגה לש הבועית תא ,הארנכ ,אטבמ "םילרע" חנומב הבורמה
.הילא העיגמ איהש ,השדחה הביבסהמ
תאצוי איהש ,ןיבהל הליחתמ תרוויעהו תכראתמו תכראתמ העיסנה
םוקמל "םידוהיה תואובמ"מ הזה קוחירה .בושיה םוחתמ קוחר-קוחר
היעבל ףרטצמ אוהו ,התחונמ תא דירטמ ליגר בושימ קוחר ךכ-לכ
והמ חנעפל תרוויעה לש הנוצר :ונייהד ,תרוויעה לש הנושארה
התוניינעתה זכרמל תוכפוה ולא תויעב יתש .הלעב לש יתימאה וקוסיע
.רופיסה לכ ךשמב
הקיפדכ תרוויעה ידי-לע ההוזמ תיבה ןולח לע ןולגעה לש הקיפדה
:האוושהה ךרד לע השענ יוהיזה .(םש ,םש) "םילרע תיבל רשא"
תיב לש ונולחב םדא קופד ידמ הקיפדה לוק אוה ירמגל רחא"
הלעב יכ ,תרוויעה לש הריהמה התנקסמ ןאכמ .(םש ,םש) "...םידוהי
תרמוא איה וז הנקסמ רחאל דיימו .(םש ,םש) םילרעה דחאכ ררוגתמ
תא ריכזמה ,בושח טפשמ (הינוריאב קפס ,תוניצרב קפס) המצעל
,םש) "!קבטב רחוס אוה יכ ודיגה הלו" :רופיסה תא חתופה טפשמה
-לע תוחפל) !דבלב םידוהיל "ךייש" קבטב קוסיעש ,ךכמ עמתשמ .(םש
.(הז רופיס יפ

הביבסמ הרבעוה איהש ,תרוויעה הניבמ 'ב קרפ תליחתב רבכ ,ןכבו
!ידוהי אל עוצקמב קסוע הלעבו ,תילרע הביבסל תידוהי
,םילרע ןיב בשויה - אוה .לארשי 'ר ,ומשב היוצמ הינוריא המכ ,ןכל
ראותמ וניא אוה !םיידוהיה ויתורוקממ קחרתמו ךלוהה - אוה
לע) .םיידי תליטנמו הלילב הרובקמ ץוח הווצמ יהשוזיא לע רמושכ
לש רחא רופיסב 'ר ,ירכונה םלועה ןיבל תודהיה ןיב תולטלטיה
.("הנירקוא לובג לע" ,גרבנייטש
,תיבה .םילרעל םידוהי ןיב דוגינה תא קזחל ךישממ רופיסה
"םילרע תיבב ליגרה" ןורדסמ רדח וב שי ,וילא תסנכנ תרוויעהש
,השגרהה תא הלצא תקזחמ תיבב הרתיה תומימחהו .(79 'מע ,םש)
בל המש תרוויעה .(םש ,םש) "םידוהיה לצא ומכ אל ןאכ לכה"ש
לע תשרופמ השגדה בושו בוש הלצא תרצונ ךכו ,טרפו טרפ לכל
.םילרעה םלועל םידוהיה םלוע ןיב לודגה ינושה
איה .םיטרפ דוע תפסוא איה .ךכב תקפתסמ הניא תרוויעה לבא
םאו ,הלש בצינה אוה הבע םא תעדל ידכ ,ןיכסה תא תששממ
.(םש ,םש) "םידוהי יתבבש םיניכס לצאכ" םצעמ אוה יושע

התוא איבמ (!םהונ אוה) הלעב לש (הבורמ אלה) ורוביד .דועו תאז
החוטב איה .(81 'מע) "םילרע םע קר קסע ול שי יאדווב"ש ,הנקסמל
ומצעל לגיס אוה .םילרעל קר המיאתמ המיהנ ,התעדל .התנקסמב
!היחל שרופמ זמר איה המיהנו ,המיהנה ןהיניבו ,םהיתונוכת תא
דבאמ אוה ,תודהימו םידוהימ קחרתמ אוהש לככ :תורחא םילמב
!שונא םלצ
בל המש איהו ,קבטב קסוע וניא הלעבש ,רומאכ ,תעדוי תרוויעה
ןיידע ךא ,םימב דימת ודי לטונ אוה ובושבו ,תולילב ארקנ אוהש
םיטרפה ןיב רושקל הסנמ איה .וקוסיע לע הרורב הנומת הל ןיא
יוליג ,ללכב .םילרע ןיב ותואצמיה ןיבל (ותוגהנתהו וישעמ) םינושה
לעבה לש תיתימאה ותוהמ לע רתוי הרורב הנומת הל ןתיי עוצקמה
-הבצמ תא ןוחבל לכות ךכ ידי-לעו ,תילרעה הביבסב הזה דחוימה
.ןמזה לכ הדבכ השוחתב היח איה ירהש ,הלש הדמעמ
םג הלגמ איה ,תינוציחה תמאה יוליגל עסמב הכישממ איהש לככ
,םידעצל הבישקמ איה ,הנה .המצע לע רמולכ ,תימינפה תמאה תא
םידעצכ ץוחב םישנאה לש םידודמהו םידבכה םידעצב הריכמ איהו
םימי הז" לש השגרה הלצא דילומ הז רבדו ,(82 'מע ,םש) םילרע לש
הז .(םש ,םש) "ידוהי לש םידעצ לוק לע םג תעגעגתמ איהש םיבר
ןיב התויהב הדבכה התשגרה תא םכסמ אוה .רתויב בושח טפשמ
הוולשב תרכזנ תרוויעה יכ רמאנ רחא םוקמב .הלוגב רמולכ ,םילרע
.(81 'מע ,םש) תבש ברעב המא תיבב תררוש התייהש

רגה ידוהי הזיאל" הלעב אצי םעפה יכ ,הווקתב םייתסמ 'ג קרפ
תא ריאשה הלעבש ךכ לע תססבתמ התחנה .(83 'מע ,םש) "תונכשב
םע והשלכ רשק לע תאז-לכב רומשיש ,הווקמ איה .(תיבב הטמה
ידוהי הזיא תאז-לכב שי ילואש ,הנימאמ דוע איה .תודהיו םידוהי
םלוכ אלו ,(הלילה עצמאב ול הארקש) הלוחה ותדודל ףסונב הביבסב
.םילרע


היתויועמשמו הטנאופה :'ג
.םילרע גשומל תוסחייתה ןיא ,רופיסבש ןורחאה קרפה ,'ד קרפב
ינמז רשוא לע רפסמ קרפהש ינפמ וא ,ויד הצומ רבכ ןיינעה ,הארנכ
התייה רמז ירבד קרו" ,תרשואמ איה .תב תדלוי איה .תרוויעל אבש
.(84 'מע ,םש) "ללועה תסירע לע תרמזמ
דיל תבשוי תרוויעהשכ .הארונה הרכסאה תלחמב התלח תבה םלוא
"הזה םוקמב ךכ בשת הימי ץק דע יכו הדליה שרע דיל הילע" תסירע
,דחאה :םינבומ ינשב הזה טפשמה תא ןיבהל רשפא .(87 'מע ,םש)
,הארנכ ,אוה ינשהו ,הלוחה הדליה לש הטימה דיל התשגרה וז
ןאכ היחת דוע איה תובר םינשו ,ןאכ תבשוי רבכ תובר םינשש השגרה
!םהשלכ םייחל יוכיס תרסח הביבס ,וזה תילרעה הביבסב

,הנורחאה םעפב עוגנל התצרשכ .אב ןכא ,ונממ התייה הרוגי רשאו
תוריהמב הצר איה .הקיר הסירעה יכ ,התליג ,התמה הללועב וליפא
לכב הכרדכ .הלודג ןבאב - ףוסבו ,םינבא רפסמב הלקתנו הצוחה
לכמ ארונה רבדה תא הלגמו ןבאה ינפ לע תששגמ איה ,רופיסה
תצרופ המויא הקירש !תורבק-תיבב ןמזה לכ האצמנ איה :היבגל
?ךכ-לכ הדרחנ איה עודמ :לואשל רשפא .הז יוליג חכונל הנורגמ
.תוירשפא תובושת יתש ןנשי ךכל
ךא ,בושחל הלכי רחא עוצקמ לכ לע יכ ,איה הנושארה הבושתה
יכ ,דיימ הניבה איה םנמא !?הומיר ךכ ידכ דע !?ןרבק הלעבש
ידוהיכש ,המצעל הראית אל איה ךא ,ורחסמ קבטה קסע ןיא
רקשה םג !הזכ עוצקמב קוסעי אוה לרעכ וליפא וא ללובתמ
יהוז .המויאה הקירשה ןאכמ .ארונ הל הארנ המא לש לודגה
לש ןושארה רושימל הרושקה הטנאופה לש הנושארה תועמשמה
.רופיסה
םושמ תצרופ הקירשה .הטנאופל תפסונ תועמשמ שי םלוא
,הדבועה ןיבל םילרע ןיב התואצמיה תדבוע תא תרשקמ תרוויעהש
תרוביג ,תורחא םילמב !תורבק-תיב שממ איה וזה הביבסהש
לש ירופאטמה רושימה ,ינשה רושימה תא המצעב תרצוי רופיסה
-תיבב הייהש ןיעמ איה םילרע ןיב םידוהי תואצמיה :רופיסה
!תורבק
,תורבק תיבב תודמוע הילגרש ,יוליגה יכ ,םירקבמה לכ לע לבוקמ
ינש ןיב הדרפה התייה אל םלוא .רופיסה לש הטנאופה אוה
ךא ,תילמסה תורשפאל בל םש ,ליעל רכזנכ ,בונימינב) םירושימה
.(2 'סמ היפרגוילביב האר .ונשוריפמ יונישה תילכתב הנוש ושוריפ
ינש תואצמיהל קוזיח רופיסה םויסב תוארל רשפא יכ ,המדנ ונל
לש הלעב - יטרפ-ישיא רושימ ,דחאה :רופיסב תועמשמ ירושימ
ילמס רושימ ,ינש רושימו ,(ומצעלשכ ארונ הזו) ןרבק אוה תרוויעה
.םידוהיל תורבק-תיבכ איה ,הלוגה רמולכ ,תילרעה הביבסה -
'ר -תופסונ תויועמשמ לע) רופיסב ילמסה רושימה לש רסמה והז
.('ה ףיעסב


ןונגע לשו גרבנייטש לש םירחא םירופיסב ןויע :'ד
רופיסב יכ םא ,ונרופיסל "לארשי תב" רופיסה תא תוושהל ןיינעמ
,ימעפ דח רופיס הז םג .היניעב החוכ רקיע .בטיה האור הרוביגה הז
,הארנכ ,אוה ךכל רבסהה ?"לארשי תב" :איה ותרתוכ עודמ םלוא
לבס תא תוגציימה םישנה תחא איה ,רופיסה תרוביג ,הרופיצ
הרוביגה הרש הנוכמ "ברה תב" רופיסב םג .הלוגב הידוהיה השאה
דואמ תלבוס הרש םג .(39 'מע ,םש) "לארשי תב" המא ידי-לע
רופיסב םג יכ ,ןיינעמ .רתויב תיגרט הרוצב הייח תא תמייסמו
תונב לכ" :המצע לע הליהת הרוביגה תרמוא ןונגע לש "הליהת"
".ינא לארשי תב .יח לאל הליהת ינאו ןה םיכלמ תונב לארשי
תורמל םלוא .העונצו הטושפ ינא :תועמשמה .(בצק 'מע ,הנה דע)
תדחוימ תומד איה הליהת ,התוכזב אקווד ילואו ,הברה התועינצ
םג ,ונתעדל .תיתימאה תודהיה יהמ גצייל הלוכיה תומד ,הנימב
רצונה ,ברה הגוציי חוכ אוה הדוחיי םלוא ,לארשי תב איה תרוויעה
.רופיסבש םיברה םידחוימה םיטרפה ידי-לע
תומוקמ םירכזומ "לארשי תב" רופיסב :האוושהל תפסונ הדוקנ
רופיסב השענ אלש רבד ,ןילהווו ןוסרח ומכ ,םייטרקנוק בושי
לש רדגומ ןויצ ילב תילרע הביבס תראותמ ונרופיסב ."תרוויעה"
ריתסמהו םילעמה חסונה אקווד יכ איה ךכמ הנקסמה .בושי
,ללכב !תילמסה תועמשמה תא רוציל ותלוכיב שי - יטרקנוק םוקמ
והער תא הז םימילשמ םה יכ ,תדמלמ םירופיסה ןיב האוושה
תבחרה אוה םהיניב לודגה לדבהה םלוא ,(דרפנ רמאמב ךכ לעו)
היוצמ הניאו ,"תרוויעה"ב היוצמש ,תימואל-תילמסה תועמשמה
."לארשי תב"ב


תילמסה תונשרפה םוכיס :'ה
תידוהיה היעבה תא שיחמהל לוכי תרוויעה לש הלרוג יכ ,ונל הארנ
הריוואה תובישח תא ירקיע רבדכ ןייצמ ירפ םחנמ םג .הלוגב
,('וכו ןורוויע לע רופיסמ רתוי) רזומה ינוציחה םלועהו רופיסב
אוה הז רזומ םלוע ,ונתעדל .הז םלוע והמ הנקסמל עיגמ וניא ךא
!!הלוגה אוה
יכ ,(וקלח תא תוחפל) תולגב ידוהיה םעה תא גצייל הלוכי תרוויעה
רבד לש ותימאל ךא ,ובצמ לע תמאה לכ תא האור וניא םעה תולגב
השחמה אוה ןורוויעה .ןיבהלו שוחל ,תוארל יאליע ץמאמ השוע אוה
וניא םאה ,ללכבו .ול םירקשמש אנוש רוויעה .בצמ לש תירופאטמ
המצעל תרמוא איה ,תרשואמ תרוויעהשכ ,םיוסמ עגרב ?האור
,תיבב השעיי רשא רבד לכ תעדוי הנניא איה םאה" :ישילש ףוגב
.ןכ לע רתי .(83 'מע ,םירופיס טוקלי) "?הניארת אל היניע יכ ףא
יכ" ,תרהרהמו תרוויעה תועונתב תננובתמ הנקזה תדליימה
רוא תא טעמ הניארת היניע יכו הרומג תרוויע הניא תדלויה
!תמאה תא האור תרוויעה ,רופיס לש ופוסבו .(84 'מע ,םש) "םויה
השחינ ,רורב הל היה ,תעדוי איה :האור טעמכ איה רופיסה לכ
רופיסב יתימאה האורה והימ :תורחא םילמב .הריכמ איה ,דיימ
וניא גרבנייטשל דחוימה" יכ ,ןעוט ירפ םחנמ ?תרוויעה אל םא
ידכ וז ךרד לש הלוצינב אלא ,'תימשר'ה תרתוכה ןמ הגירחב
םיבצמ תריצי ךרוצלו שחרתמל ןנימב תודחוימ תויועמשמ קינעהל
יפוסהו אלמה םשוריפ רשאו 'םהילא האתשנ' רשא ,םייביטסגוס
הגירח שי ןכא ,ונתעדל .(28 'מע ,ורמאמב) ".'רקחנ יתלב אוה'
איה תרוויעה .תרתוכל תדחוימ תועמשמ תקנעה הנשי !תרתוכהמ
ילמסה רושימב !םיאור םניא םה - הלעבו המא וליאו ,האורה איה
.תואכרמב תרוויע !תרוויע איה הרואכל קר

תא תגציימ איה ?ילמסה רושימב גצייל הלוכי איה המ - םאה
תא רמא אוה .הלוגב תויחל רשפא יכ ,ןימאהש םעב קלח ותוא
...שממ הלחנ תיב" חיטבה ףאו ,םילרע ןיב היהת הביבסהש ,תמאה
ןיא .לודג רקשכ ררבתה לכה לבא .(77 'מע ,םש) "...הלודג רצחו
הסעכ תא םג העיבמ תרוויעה הנח לש המויאה התקירש יכ ,קפס
רצחהו ,קבט רחוס אלו ןרבק לעבה :המא לש לופכה רקשה לע
יואו .(ךכל םירבסהה תא ליעל הארו) תורבק תיב איה הלודגה
אנ םישנ .רופיסה תא החתפש העובשה ,לארשי תמחנ התואל
.העובשהו החטבהה רחאל דיימ רופיסהמ לילכ תמלענ םאה יכ ,בל
םג .תמלענו םעהמ גלפ חילשכ ילמסה הדיקפת תא האלימ איה
ודיגה" הז ימ .ונתנעט תא קזחל לוכי רופיסה תא חתופה טפשמה
תריחב .(המאל קר עבשנ ןכדשה םג) !הל הדיגה םאה קר ירה ?"הל
:םאה לש הדיקפת תא ןייצמ ,םיברב אב ללכ ךרדבש ,ימתס טפשמ
תרוויעהש אלפ אל ."ודיגה"ה לש החילש קר איה .ודיגה-הדיגה
.(78 'מע ,םש) רופיסה ךשמהב הזה חוסינב תרכזנ

קרש ,הכאלמב קסוע אוה .תודהיהמ םיקחרתמה תא גציימ לעבה
תיבב תואצמיהה ללכ ול העירפמ אל .(ליעל 'ר) הב םיקסוע םילרע
וילע המל ,ןרבק רבכ םא .הדירחמ וז הדבוע תרוויעה תא .תורבק
?תורבק תיבב רודל

קמועל הסינכה תא תגציימ ('ב קרפ) םילרעה ןיב לא הכוראה העיסנה
.הלוגה
םייחו הכותל םידלונ םהש ,הממדה םלועמ קלח איה םידליה תקיתש
.תוומ םלוע והז .הב
םה ךא ,הלא םיטרפ ונתיאמ םילעמ רופיסה ?הל הרק המ ?םמא ןכיה
.ילמסה שוריפה תא םיבכעמ אל
ידוהיה םעה תויכשמהל יוכיסה רסוח תא למסמ תקוניתה תומ
.הלוגב םידוהיה בצמ לע ץרחנה יוליגל םג ליבומ תקוניתה תומ .הלוגב
.הלוגב תויחל םעה לש יספאה יוכיסל םילמס םה ןרבקו תורבקה תיב
ההימתה תא תלמסמ רופיסה םויסב תרוויעה לש המויאה הקירשה
,םינמיסה לכ תורמל ,ןמזה לכ ונבה אל ךיא :לודגה באכה תאו הלודגה
!?ונתוא תומרל וחילצה ךיא !?תורבק תיב איה הלוגהש
חבושמו בוט רופיס לבא ,רופיסה םייתסמ "תורבק תיב" םילמב
המכב וניבהל רשפא .ינלמס רופיס ,אל דחוימבו ,רמגנ אל םלועל
.הז רמאמב ונרקס םהמ קלח .םינפוא המכו


היפרגוילביב
רקחמ ירפסו םירמאמ
ןמ תוריצי תארוה ,"גרבנייטש בקעי ירופיס תארוה" :המימי ,ינבא -
,םילשורי תטיסרבינוא ךוניחל רפס תיב ,תיללכהו תירבעה תורפסה
.43-64 'מע ,ד"כשת 'ד תרבוח
תוריצי תארוה ,"גרבנייטש בקעי ירופיס תארוה" :לארשי ,בונמינב -
'ד תרבוח ,םילשורי תטיסרבינוא ,תיללכהו תירבעה תורפסה ןמ
.29-41 'מע ,ד"כשת
'מע ,1972 ,ריבד ,"ותריציו שיאה - גרבנייטש בקעי" :לארשי ,ןהכ -
.369-372
תוברת ,"'תרוויעה' ,גרבנייטש בקעי לש ורופיס לע" :םחנמ ,ירפ -
.1967 ,ביבא-לת ,ךוניחו
,1966 ,וידחי ,"םירופיס טוקליל םירבסהו אובמ" :ןושרג ,דקש -
.7-27 ,127-131 'מע
א 1880-1970 תירבעה תרופיסה ,גרבנייטש בקעי" :ןושרג ,דקש -
.439-452 'מע ,ח"לשת ,רתכ ,"הלוגב
.63-64 'מע ,1991 ,םילשורי ,רתכ ,"תרחבמ" :הכלמ ,דקש
.ע"טנ תאצוה ,(הרומל ךירדמ) 'א רפס - "תורושה ךרואל"

םירפס
.1966 ,וידחי ,"םירופיס טוקלי" :בקעי ,גרבנייטש
.1966 ,ןקוש ,םירופיס ,"הנה דע" :י"ש ,ןונגע